جستجوی گوگل در سایت و وبلاگ شما

آگوست 12, 2008 روی 8:23 ق.ظ · طبقه بندی شده زیر Uncategorized ·Tagged کد جستجو گر گوگل, جستجوگر گوگل, جعبه جستجوی گوگل

با افزودن کد زیر به سایت یا وبلاگتان  جعبه جستجوی گوگل در سایت شماقرار خواهد گرفت با افزودن کد html زیر به سایت یا وبلاگتان  جعبه جستجوی گوگل در سایت شما قرار خواهد گرفت

آموزش اضافه کردن کد جستجو گر گوگل ، قرار دادن موتور جستجو گوگل در سایت یا وبلاگ

کافی است در کد اچ تی ام ال / html زیر تمام آدرس های www.wordpress.com را با آدرس سایت خود جا به جا کنید و در آخر آن را سایت یا وبلاگ خود قرار داده و تمام

و حالا گوشه ای از فواید حضور جعبه جستجوگر گوگل در سایت / وبلاگ شما از زبان خود گوگل

بازدید کنندگان سایت / وبلاگتان را در پیدا کردن مطلب مورد نظرشان یاری می کند ، به راحتی مطالب شما در دسترس قرار می گیرد ، تعداد بازدید کنندگان افزایش خواهد یافت و…

در آخر این کد هم لینکی برای راهنمایی به این مطلب داده شده است می توانید آن را حذف کرده یا آدرس آن را با تغییر عنوان

لینک به جای دیگری مثلا سایت خودتان ربط دهید

نمونه اجرا شده کد جستجوی زیر

 

 1. <!-- SiteSearch Google -->  
 2. <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">  
 3. <table border="0" bgcolor="#ffffff">  
 4. <tr>  
 5. <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">  
 6. <a href="http://www.google.com/">  
 7. <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif"  
 8. border="0" alt="Google"></img></a></td>  
 9. <td nowrap="nowrap">  
 10. <input type="hidden" name="domains" value="www.wordpress.com"></input>  
 11. <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value=""></input>  
 12. <input type="submit" name="sa" value="Search"></input></td>  
 13. </tr>  
 14. <tr>  
 15. <td></td>  
 16. <td nowrap="nowrap">  
 17. <font size="-1" color="#000000">  
 18. <input type="radio" name="sitesearch" value=""></input> Web  
 19. <input type="radio" name="sitesearch" value="www.wordpress.com" checked="checked"></input>www.wordpress.com</font>  
 20. <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input>  
 21. <input type="hidden" name="forid" value="1"></input>  
 22. <input type="hidden" name="channel" value="9744227440"></input>  
 23. <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input>  
 24. <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input>  
 25. <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com/;FORID:1;"></input>  
 26. <input type="hidden" name="hl" value="en"></input></td>  
 27. </tr>  
 28. </table>  
 29. </form>  
 30. <font size="-1"><a href="http://egza.wordpress.com/2008/08/12/egza-add-google-custom-search-box-blog-website-free/">add google search code</a></font>  
 31. <!-- SiteSearch Google -->  
<!-- SiteSearch Google --> <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window"> <table border="0" bgcolor="#ffffff"> <tr> <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32"> <a href="http://www.google.com/"> <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google"></img></a></td> <td nowrap="nowrap"> <input type="hidden" name="domains" value="www.wordpress.com"></input> <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value=""></input> <input type="submit" name="sa" value="Search"></input></td> </tr> <tr> <td></td> <td nowrap="nowrap"> <font size="-1" color="#000000"> <input type="radio" name="sitesearch" value=""></input> Web <input type="radio" name="sitesearch" value="www.wordpress.com" checked="checked"></input>www.wordpress.com</font> <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input> <input type="hidden" name="forid" value="1"></input> <input type="hidden" name="channel" value="9744227440"></input> <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input> <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input> <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com/;FORID:1;"></input> <input type="hidden" name="hl" value="en"></input></td> </tr> </table> </form> <font size="-1"><a href="http://egza.wordpress.com/2008/08/12/egza-add-google-custom-search-box-blog-website-free/">add google search code</a></font> <!-- SiteSearch Google -->

نمونه اجرا شده کد جستجوی زیر

 1. <!-- Search Google -->  
 2. <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">  
 3. <table bgcolor="#ffffff">  
 4. <tr>  
 5. <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">  
 6. <a href="http://www.google.com/">  
 7. <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>  
 8. <label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label>  
 9. <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input>  
 10. <label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label>  
 11. <input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input>  
 12. <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input>  
 13. <input type="hidden" name="forid" value="1"></input>  
 14. <input type="hidden" name="channel" value="7856378838"></input>  
 15. <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input>  
 16. <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input>  
 17. <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com;FORID:1"></input>  
 18. <input type="hidden" name="hl" value="en"></input></td>  
 19. </tr>  
 20. </table>  
 21. </form>  
 22. &ltfont size="-1">&lta href="http://egza.wordpress.com/2008/08/12/egza-add-google-custom-search-box-blog-website-free/"&add google search code</a></font>  
 23. <!-- Search Google -->  
<!-- Search Google --> <form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window"> <table bgcolor="#ffffff"> <tr> <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32"> <a href="http://www.google.com/"> <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a> <label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label> <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input> <label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label> <input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input> <input type="hidden" name="client" value="pub-2151636184858093"></input> <input type="hidden" name="forid" value="1"></input> <input type="hidden" name="channel" value="7856378838"></input> &
/ 0 نظر / 8 بازدید