اینترنت رایگان (اینترانت تبیان)

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :
شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی:81202220

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشهد :
شماره شبکه (اتصال):9712010
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2238202


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم:
شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913 و 2909505
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2909510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک:
شماره شبکه (اتصال): 9713001
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3667206

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :
شماره شبکه (اتصال): 9718227
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2344612

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :
شماره شبکه (اتصال): 9717414
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7252684

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان:
شماره شبکه (اتصال): 9712200
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2221191

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس:
شماره شبکه (اتصال): 9713000
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3330407

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین:
شماره شبکه (اتصال): 9713312
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3321051

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد:
شماره شبکه (اتصال): 9712245
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2261801

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان:
شماره شبکه (اتصال): 9713002
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3219017

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان:
شماره شبکه (اتصال): 9714256
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 4227903

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز:
شماره شبکه (اتصال): 3303901
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3366636

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد :
شماره شبکه (اتصال): 9712204
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2219581

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند:
شماره شبکه (اتصال): 9713100
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 4449991

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد :
شماره شبکه (اتصال): 9712501
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2254654

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل :
شماره شبکه (اتصال): 9712222
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2297420

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شیراز:
شماره شبکه (اتصال): 9712046
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2344296

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت گرگان :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2240600

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اردبیل :
شماره شبکه (اتصال): 9717122
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7724427

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت سنندج:
شماره شبکه (اتصال): 9712221
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2250403

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تبریز :
شماره شبکه (اتصال):9715020
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:5233956

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم:
شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913 و 2909505
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2909510

 


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک:
شماره شبکه (اتصال): 9713001
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3667206

 


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :
شماره شبکه (اتصال): 9718227
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2344612

 


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :
شماره شبکه (اتصال): 9717414
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7252684

 


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان:
شماره شبکه (اتصال): 9712200
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2221191

 


مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس:
شماره شبکه (اتصال): 9713000
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3330407

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین:
شماره شبکه (اتصال): 9713312
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3321051

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد:
شماره شبکه (اتصال): 9712245
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2261801

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان:
شماره شبکه (اتصال): 9713002
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3219017

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان:
شماره شبکه (اتصال): 9714256
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 4227903

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز:
شماره شبکه (اتصال): 3303901
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3366636

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد :
شماره شبکه (اتصال): 9712204
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2219581

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند:
شماره شبکه (اتصال): 9713100
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 4449991

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد :

شماره شبکه (اتصال): 9712501
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2254654

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل :
شماره شبکه (اتصال): 9712222
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2297420

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شیراز:
شماره شبکه (اتصال): 9712046
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2344296

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت گرگان :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2240600

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اردبیل :
شماره شبکه (اتصال): 9717122
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7724427

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت سنندج:
شماره شبکه (اتصال): 9712221
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2250403

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تبریز :
شماره شبکه (اتصال):9715020
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:5233956

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی: 2228872 ، 2228101

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :
شماره شبکه (اتصال):2239908
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:2225510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:
شماره شبکه (اتصال):9717217
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 7283888

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 2246216

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:
شماره شبکه (اتصال):9713400
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 5560092

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:
شماره شبکه (اتصال):6659901
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 6605288
شماره شبکه (اتصال):9712230
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی: 2228872 ، 2228101

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :
شماره شبکه (اتصال):2239908
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:2225510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:
شماره شبکه (اتصال):9717217
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 7283888

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:
شماره شبکه (اتصال):9712235
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 2246216

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:
شماره شبکه (اتصال):9713400
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 5560092

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:
شماره شبکه (اتصال):6659901
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 6605288

/ 0 نظر / 17 بازدید